Сутисківська громада
Вінницька область, Вінницький район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки від 25.08.2023

Дата: 25.08.2023 14:52
Кількість переглядів: 167

 

Єдина екологічна платформа "ЕкоСистема"
                                Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки від 25.08.2023 р.

Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 25-08-1750-23

Замовник:
Сутисківська селищна рада

Назва документа державного планування:
Детальний план території (на двох ділянках загальною площею 0,3167га) для
будівництва СТО із автомийкою зі зміною цільового призначення ділянок по вул.
Соборна 314 в смт. Сутиски Вінницького району, Вінницької області.

Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими
документами державного планування
Детальний план території (на двох ділянках загальною площею 0,3167га), для
будівництва СТО із автомийкою зі зміною цільового призначення ділянок по вул.
Соборна 314 в смт Сутиски Вінницького району, Вінницької області розробляється з
метою: визначити відповідність території для розміщення та експлуатації СТО із
автомийкою на території смт Сутиски; обґрунтування можливості розміщення будівель
і споруд в межах обстежуваної території в умовах сформованої містобудівної ситуації;
виявлення та уточнення ресурсів та функціонального використання території щодо
розташування проектованого об’єкту; оцінити ступінь впливу проектного об'єкту на
навколишнє середовище та суміжні території; визначення функціонального
призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки в складі території
детального плану із визначенням параметрів проектних будівель і споруд з
урахуванням можливостей земельної ділянки та технологічних особливостей, а також
взаємозв’язок з об’єктами існуючої забудови на суміжних територіях; визначення
проектних містобудівних обмежень на сусідні земельні ділянки; обґрунтування зміни
цільового використання земельної ділянки; обґрунтування майбутніх потреб і
визначення переважних напрямів використання територій; урахування державних,
громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого
використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного,
екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
визначення черговості та обсягів інженерної підготовки території; визначення системи
інженерного забезпечення території; визначення порядку та організації транспортного
та пішохідного руху на території детального планування; визначення порядку
комплексного благоустрою та озеленення території; розроблення містобудівних заходів
щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки. Детальний план території
розроблений відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності»; рішення № 264 від 16 вересня 2022р. 17 сесії 8 скликання Сутисківської
селищної ради «Про розроблення детального плану території (на двох ділянках
загальною площею 0,3167га) для будівництва СТО із автомийкою зі зміною цільового
призначення ділянок по вул. Соборна 314 смт Сутиски Вінницького району, Вінницької
області»; завдання на розроблення детального плану території; матеріалів
топографічної зйомки, виконаної у 2022 році, яка відповідає держав
Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації
видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо
визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
ДПТ розробляється на наступні ділянки: земельна ділянка площею 0,1667 га,
кадастровий номер 0524555700:02:002:0322, приватна власність, категорія – землі
сільськогосподарського призначення, призначення - для ведення особистого
селянського господарства; земельна ділянка площею 0,1500 га, кадастровий номер
0524555700:02:002:0321, приватна власність, категорія - землі житлової та громадської
забудови, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Визначена детальним планом
планована діяльність, не відноситься до категорій видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на
довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні
наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля: Клімат і мікро клімат: джерелом
надходження в атмосферне повітря парникових газів є автотранспорт, відстоювання та
рух якого передбачається на території планованої діяльності; Повітряне середовище:
джерелами можливого впливу на атмосферне повітря є: будівля мийки/СТО, майданчик
для тимчасового зберігання автомобілів, локальні очисні споруди. Водне середовище в
межах допустимих норм. Планована діяльність передбачена поза межами прибережно-
захисних слуг. Відведення поверхневих і талих вод здійснюється через мережу зливової
каналізації до очисних споруд поверхневих і талих вод. Ґрунти: можливий незначний
вплив при плануванні виробничого майданчика. Шум: можливими джерелами шуму є
трансформаторна підстанція та рух автотранспорту по території планованої діяльності.
Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду - вплив не
передбачається. Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається.
Відходи: для збирання відходів передбачається влаштування контейнерного
майданчика для роздільного збору ТПВ. Вплив на довкілля, здоров’я і умови
проживання населення - в межах доступних нормативних значень. б) для територій з
природоохоронним статусом: об’єкти природно- заповідного фонду та рекреаційні зони
в районі розташування відсутні. До об’єктів Смарагдової мережі, територія визначена
ДПТ, не відносяться. в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення – відсутні.
Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо
документ державного планування не буде затверджено
В якості територіальної альтернативи 2 розглядалася інша земельна ділянка, яка
знаходиться в комунальній власності. Враховуючи те, що дана земельна ділянка значно
віддалена від магістрального автошляху, дана альтернатива була відхилена. Територія
проектних ділянок забезпечена транспортною доступністю за допомогою
автотранспорту. Хоч територія і не використовується за призначення на момент
розробки ДПТ, вона, за умови виконання певних заходів з урбанізації та набуття нових
функцій, може мати значний інвестиційний потенціал. А її розміщення на
магістральному автошляху місцевого значення створює усі необхідні передумови для
будівництва сучасного та ефективного об’єкту дорожнього сервісу.
Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що
використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і
прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних,
організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення
безпеки навколишнього середовища, також оцінити вплив на навколишнє середовище
в період будівництва, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із
особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та
техногенних умов. Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру,
інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та
здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності: • вивчити в
регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення
планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем,
ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), та інших компонентів
природного середовища; • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх
використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення • визначити умови
функціонування будівлі мийки/СТО з урахуванням фонового забруднення; • оцінити
можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах; • визначити шляхи
мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту; • зібрати та
проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів,
місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості). Для
здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і
формалізовані методи прогнозування. Для підготовки звіту СЕО передбачається
використовувати наступну інформацію (за її наявності): інформацію, яка міститься в
інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДДП; статистичну інформацію
щодо району планованої діяльності; дані моніторингу існуючого стану довкілля
(кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення
та ін.); дані топографічних та геологічних вишукувань (за наявності); діючі методики
розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;
комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин
в приземному шарі атмосферного повітря; Основним критерієм під час стратегічної
екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним
будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері
охорони навколишнього природного середовища.
Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування
В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм
і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання
документа державного планування. Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки
передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими
актами. Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища
при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації,
консервації, споруд та інших об’єктів. Законом встановлено, що використання
природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями
здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: а) раціонального і
економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування
новітніх технологій; б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню,
виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього
природного середовища; в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних
природних ресурсів; г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення
якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного
середовища і безпеку здоров’я населення; д) збереження територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій
охороні; е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних
прав інших осіб; є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого
використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з
поводженням з генетично модифікованими організмами. Зважаючи на державну
політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального
використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально
повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та
матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом
теплопровідності, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.
Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010
«Настанова з використання розділів Охорона навколишнього природного середовища у
складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із
здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування,
затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від
10.08.2018. та № 425 від 23.12.2018р, ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності.

Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання
Зауваження і пропозиції подаються особисто або через уповноваженого представника,
замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) із зазначенням
прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних
осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису
керівника надаються протягом 10 днів з дня оприлюднення у Сутисківську селищну
раду: адреса, тел.: 0986744949, E-Mail адреса: vkvz_sut_tg@ukr.net. Відповідальна особа
за організацію розгляду: селищний голова Дідух Леонід Болеславович.

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:
https://sutysky-rada.gov.ua/ від 25.08.2023
Замовник/Уповноважена особа замовника:
Сутисківська селищна рада/ДІДУХ ЛЕОНІД БОЛЕСЛАВОВИЧ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь